تحلیل و بررسی

پژوهش علاوه بر روند سامان‌مند برای یافت، بازگویی و بازنگری پدیده‌ها و فرضیه هاست، برای استفاده از پدیده‌های موجود در جهت دست یافتن به راهکارهای عملی و فناوری‌ها به‌کار می‌رود ناگزیر دارای فواید متعددی خواهد بود. پژوهش در دو بعد، یکی «یافتن پرسش پژوهش» و دیگری «پاسخ دادن به آن» انجام می‌گیرد و دو فایده کلی تولید دانش مقبول یا ابطال دانش غیرمقبول را در پی دارد. از نگاه دیگر فواید شخصی، منطقه‌ای و نیز نتایج و اثرات تمدنی برای پژوهش می‌توان بر شمرد.

برای جستجو اینتر را فشار دهید

انقلابیون کوبا – بخش ۳ انقلابیون کوبا – بخش ۲ انقلابیون کوبا – بخش ۱ انقلاب کوبا مرجع متفاوت